Reningsverket i Margretelund

Mål nummer 13135-20

PDF-dokument
Underrättelse

Parter: Björn Molin ./. Österåkers kommun
Målet gäller: Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Svar till Förvaltningsrätten

Bror Jansson (M) är styrelseordförande i Österåkersvatten AB och ledamot i Kommun- fullmäktige i Österåkers kommun.

Vid presentationen av förslaget av framtidens avloppsrening i Österåker som gjordes av Roslagsvatten ABs VD Christian Wiklund för Kommunstyrelsen, efterfrågades ett mer detaljerat beräkningsunderlag vad gällde kostnaderna för de olika alternativen som enbart redovisades med totalsummor och därmed inte kunde ifrågasättas.

Dessa mer detaljerade kalkyler utlovades av Roslagsvattens VD inför beslutet I kommunfullmäktige, men uteblev.

Österåkersvattens styrelse hade röstat fram sitt rekommenderade alternativ och tjänstemännen i kommunen tillstyrkte att detta skulle bifallas.

Vid voteringen i Kommunfullmäktige valde Österåkervattens styrelseordförande Bror Jansson att deltaga och argumentera samt rösta som ledamot för Moderaterna.

Dagen efter fullmäktigesammanträdet presenterades ” nya” detaljerade kalkyler för Österåkersvattens styrelse vid ett styrelsemöte.

Klaganden vill peka på den jävsituation som förelåg då Bror Jansson varit med att avgöra beslutet i både styrelsen och i Kommunfullmäktige samtidigt som avgörande information undanhållits.

Den argumentation som Bror Jansson hade i Kommunfullmäktige där han även raljerade över de två ledamöters kompetens som röstat mot förslaget på Österåkersvattens styrelsemöte påverkade troligtvis utgången av omröstningen.

Personliga intressen att få igenom styrelseordförandens beslut fick gå före när det politiska beslutet skulle fattas då Bror Jansson inte anmälde sig själv jävig och att inte släppa rapporten från SWECO med detaljerade kalkylberäkningar förrän fullmäktige fattat beslutet styrker också uppbyggnaden av det jäviga förfarandet.

Mitt yrkande att Kommunfullmäktiges beslut, KF § 3:11, punkt 1, angående ”Framtida avloppsrening i Österåkers kommun” ska upphävas kvarstår.

Björn Molin Båtvägen 10 184 51 Österskär 0702 210414 bjorn.molin@osteraker.biz

Return to Top
Besök mig på Facebook