STOCKHOLM – försvarslöst mot terrorhot

Det svenska försvaret har – i takt med att socialdemokrater och kommunister uppfattat ett under överskådlig tid osannolikt invasionshot – nedrustats till nära nog obefintlighet. Arméförbanden består av några få brigader understödda av 48 kanoner. Övriga truppslag är hårdbantade. Marinens fartygsförband består av spridda skurar korvetter, ubåtar mm. Kustartilleriet finns inte längre. I dess ställe har skapats amfibieförband med huvudsakligen lätta vapen. Flygvapnet har modern materiel men bantningen av försvarsbudgeten innebär neddragning av antalet flottiljer. 

Eftersom s-regeringen inte ensamma ville slakta försvaret (en gammal sossedröm) eller med hjälp av endast kommunisterna sökte man stöd bland borgerliga partier och fick detta hos centerpartiet. Detta medförde dock krav att stockholmsförbanden primärt skulle bort, vilket resulterat i nedläggning av luftvärnsförbandet Lv3, flygflottiljen F16 i Uppsala och infanteribrigaden vid Svea Livgarde. 

Huvudstaden är praktiskt taget totalt försvarslös mot varje form av yttre hot. Även på lång sikt får dessa huvudlösa beslut utomordentligt svåra konsekvenser för Försvarsmakten då en mycket stor del av rekryteringen till officerare sker just i Stockholmsregionen. För Flygvapnets del blir det extra tydligt då Riksdagen även valde att lägga ner den andra stora personalförsörjningsflottiljen F 10. 

Ett av de hot som ansetts föreligga i närtid är terroristattacker och då naturligtvis särskilt mot huvudstaden som ju är landets administrativa och finansiella centrum. Att då avhända sig möjligheten att snabbt kunna inkalla beredskapshöjande militära förband ter sig milt uttryckt ointelligent för att inte säga ansvarslöst. 

De hänsynslösa attacker som drabbat USA ställer de huvudlösa nedrustningsåtgärder som vårt lands riksdag och regering beslutat och verkställt i en ännu klarare dager. Man kan inte samtidigt tala om möjliga terrorattacker och lägga ner luftförsvaret av huvudstaden. Ett rimligt försvar mot sådana anfall som vi i dagarna sett exempel på måste innehålla bra lednings-, underrättelse- och luftförsvarssystem med snabba reaktionstider och långtgående beslutsbefogenheter.

Det måste självklart vara lokaliserat till stockholmsområdet! Att närmaste jaktflyg finns i Såtenäs och Östersund och att luftvärnsförband måste hämtas från Halmstad är ingen bra situation. Det är nu dags att tänka om och återföra tillräckligt starka resurser till Stockholm! Huvudstaden måste kunna försvaras mot den nya tidens hot! 

Björn Molin (m) Kommunalråd i Österåker

Return to Top
Besök mig på Facebook