Är det dags att samarbeta över blockgränserna?

Det är hög tid att sluta en politisk så kallad borgfred i Österåker och börja ett samarbete över block- och andra gränser för att lindra effekten av den kommande lågkonjunkturen.

Vi i Roslagspartiet anser detta och redovisar här bakgrunden och vårt förslag:

Den skuldsedel på 240 miljoner som upprättades mellan AB Åkers Kanal och Österåkers kommun hade till syfte att användas om och när bolaget sålde delar av sitt kommersiella fastighetsinnehav och att reglera vinsten i bolaget om det skulle bli fråga om statlig skatt.

Den form av räntedebiteringar som skett under åren sedan 2003 som enbart haft till syfte att förstärka kommunens ekonomi på hyresgästernas bekostnad har varit och är omoralisk.

Kommunledningen försöker nu på alla tänkbara sätt föra över hela beloppet för att använda i de egna verksamheterna. Detta är felaktigt och måste beivras.

Jag har personligen till Länsrätten överklagat beslutet i kommunfullmäktige att kommunen ska gå i borgen för ett banklån på motsvarande belopp så ett lån skulle kunna tas i en bank av Åkers kanal Ab och möjliggöra en överföring till kommunen på motsvarande belopp.
Oavsett vilket beslutet blir i Länsrätten så måste ytterligare ett beslut tas i kommunfullmäktige för att beloppet ska kunna överföras. Även detta kommer jag att överklaga om det inträffar.

Vägen att på detta sätt brandskatta fastighetsbolaget och i förlängningen hyresgästerna i allmännyttan är omoralisk, kortsiktig och omöjlig.

Mitt förslag är att vi istället gemensamt agerar på det sätt som var avsikten med skapandet av skuldsedeln. Nedanstående förslag är vad vi i Roslagspartiet anser att vi borde göra gemensamt om vi kan enas om att kommunens och bolagets bästa är det viktigaste målet och inser att allt politiskt käbbel måste läggas åt sidan under resten av denna mandatperiod.

Förslag:
Citycon Oyj köpte 75 % av aktiekapitalet i Armada Exploaterings AB (Centrumfastigheterna) 2005 för 70,2 miljoner. 70 miljoner kan Åkers Kanal AB betala till kommunen och detta belopp kan sedan användas i de kommunala verksamheterna. Kommunen kan då gå i borgen för motsvarande belopp för att en lägre ränta ska kunna tillgodogöras av AB Åkers Kanal.

Även om beloppet inte räcker till för att lösa de kommande och nuvarande ekonomiska problemen så är det ett viktigt tillskott till den problematiska situation vi befinner oss i idag och som förmodligen kommer att förvärras. Glöm inte att Armada/Åkerskanal förmodligen kommer att sälja fler kommersiella fastigheter under perioden som gör att ytterligare delar av skuldsedeln då kan användas på det sätt som avsågs från början.

Det vore sympatiskt om det ekonomiska tillskottet, om vi kan enas om detta förslag, används för att förhindra neddragningar och orättvisa höjningar av diverse avgifter.

Med förhoppning om ett seriöst samarbete over block- och andra gränser i en ekonomiskt svår period.

Björn Molin Roslagspartiet