Brandskattning av Åkerskanal och Armada

2002 beslutade Kommunfullmäktige att sälja fastighetsbolaget Armada AB till det av kommunen helägda AB Åkers Kanal för 240 miljoner. Syftet med affären var att kommunen skulle få en skuldsedel där ränta skulle kunna tas ut om AB Åkers Kanal skulle tvingas betala statlig skatt på en uppkommen vinst. Dessutom skulle Åkers Kanal kunna betala av på skuldsedeln till kommunen om något fastighetsbestånd såldes.

Så här gick det till:
Tre symboler som visar Armada AB och Åkers Kanal AB samt Kommunen.

Båda bolagen var 100 % ägda av Österåkers kommun. Armada AB värderades till 240 miljoner. Köpeskillingen bestämdes till 240 miljoner och betalades genom att Åkers Kanal utställde en skuldsedel på beloppet.

Varför försvann nu risken för att Åkers Kanal AB skulle tvingas betala statlig skatt genom affären är en naturlig fråga.
Svaret är att om bolaget sent på året skulle upptäcka att en så stor vinst genererats att man skulle tvingas betala statlig skatt så kunde man istället välja att betala en ränta på skuldsedeln till Österåkers kommun med det belopp som var nödvändigt.

Om Armada AB upptäckte att detta förhållande skulle fortsätta under kommande år skulle hyrorna i Allmännyttan istället sänkas. Hyresintäkter som kommer från allmännyttan ska inte generera någon vinst.
Den nya kommunstyrelsen som tillträdde den 6 november 2002 såg dessvärre genast möjligheten förbättra kommunens ekonomi genom att debitera räntor på skuldsedeln. Detta har fortsatt sedan dess. Detta förfarande strider mot syftet att Armada ägs genom Åkers Kanal. Resultatet är att Armadas hyresgäster bidrar på ett olagligt sätt till kommunens ekonomi med ca 10 miljoner i räntor årligen.

Justering för aktieägarbidrag
Totalt debiterades drygt 50 miljoner i ränta på fyra år. År 2006 gjorde kommunen ett aktieägartillskott till bolaget med 8,6 miljoner. Totalt har man således åderlåtit det kommunala fastighetsbolaget med 41,5 miljoner i räntor.

Efter min motion i ärendet har Österåkers kommun undersökt lagligheten i att debitera ränta på en vinst från allmännyttan.
Ekonomichefen Lena Wester skriver i ett tjänsteutlåtande (ärende 6 handlingarna) följande;
”De begränsningar som finns kring utdelning från allmännyttiga bostadsbolag medför dock ett behov av att återföra merparten av räntan i form av aktieägartillskott till Armada AB via AB Åkers kanal.
Beslutsförslaget är att Österåkers kommun årligen ska återföra 72 % av erhållen ränta till Åkers kanal AB i ett aktieägartillskott.

Detta beslutsförslag är naturligtvis klokt men ändock fel. Hyresnivån i allmänyttan skall naturligtvis anpassas så att inga vinster uppstår.

Den punkt som vi nu behandlar är nummer 5. Borgen till Åkers Kanal. Det var nödvändigt att berätta om bakgrunden till ärendet för att alla ska förstå vad det är frågan om.
Eftersom Österåkers kommun inte längre kan debitera allmännyttan med 10 miljoner per år och inte vill sänka hyrorna har man kommit på ett sätt att gå runt lagstiftningen.
Kommunen begär att AB Åkers Kanal ska lösa skuldsedeln med 240 miljoner. Eftersom AB Åkers kanal inte kan göra detta utan att låna upp pengarna i bank och ingen bank lånar ut pengar utan god säkerhet så borgar kommunen för beloppet.

Kommunen får nu 240 miljoner som kan användas i verksamheterna under de resterande åren av denna mandatperiod och låtsas att man har en extremt god ekonomi.
Alternativt kan man sätta in pengarna på bank och erhålla en ränta som inte kan ifrågasättas av någon.
AB Åkers kanal har nu en skuld till banken på 240 miljoner och måste betala ränta på detta belopp. Denna räntebetalning kan inte heller ifrågasättas.

Jag hoppas att alla förstått att detta handlar om en kvalificerad bolagsplundring som vid prövning kanske bedöms som olaglig och som drabbar alla hyresgäster i Armadas allmännyttiga bostäder.

I undersökningen som genomförts om hyresnivåerna hos landets kommunala fastighetsbolag av Hem och hyra hamnar Armada på den näst högsta nivån. Utan den pågående brandskattningen av hyresgästerna med 10 miljoner per år skulle hyresnivån kunna sänkas med 600 kronor per månad och lägenhet.

Om ledamöterna röstar ja till beslutsförslagen i ärende 5 och 6 kommer Roslagspartiet att kopiera upp detta inlägg och dela ut det till samtliga hyresgäster hos allmännyttan tillsammans med en kopia på voteringen i ärendet. Har någon trots min noggranna redogörelse haft svårt att förstå ärendet så hänvisar jag till Roslagspartiets hemsida www.roslagspartiet.se

Roslagspartiet röstar nej till både ärende 5 och ärende 6 och uppmanar alla ledamöter att visa god moral i frågan och göra gemensam sak med oss. Så här får det inte gå till.

Aktieägartillskott till AB Åkers Kanal
Roslagspartiets motion hade till syfte att kommunen skulle sluta med räntedebiteringarna så Armada fick möjlighet att sänka hyrorna på den del som är Allmännytta.
Nu har en utredning gjorts som visar att allmännyttan inte ska leverera ett överskott som kan förbrukas av ägarna. Mycket bra.
Att återbetala 72 % av de uttagna räntorna till Åkers Kanal är också bra.
Återbetalningen av räntorna ska naturligtvis vara 72 % av fyra års räntedebiteringar som är 50 miljoner minus det aktieägartillskott som gjordes 2006 på 8,6 miljoner. Totalt ska således 72 % 41,5 miljoner (ca 30 miljoner) återbetalas till Åkers Kanal.

I tjänsteutlåtandet står det: Effekten blir att uppvisat resultat för Armada Fastighets AB blir detsamma om räntan inte betalats och delar av den högre vinsten betalas i bolagsskatt.
Att inte betala statlig bolagsskatt var ju själva grunden till försäljningen och ska naturligtvis inte tas upp igen. Hyrorna kan sänkas hos Armadas hyresgäster i Allmännyttan varje år, till den gräns där ingen vinst uppstår..
Armada har 1400 lägenheter. 72 % av 10 miljoner per år motsvarar teoretiskt en hyressänkning med ca 450 kronor per lägenhet och månad.
Roslagspartiet yrkar Att: Kommunen till AB Åkers Kanal snarast återlämnar de ca 30 miljoner kronor som felaktigt uttagits i form av räntor de senaste åren.

Överklagande till Länsrätten.

Länsrätten i Stockholms Län
115 76 Stockholm
Klagande:
Björn Molin
Båtvägen 10
184 51 Österskär

Motpart:
Österåkers kommun
184 86 Åkersberga

Saken:
Överklagan av Österåkers kommuns beslut av den 17 december 2007 angående borgen för upptagande av lån av kommunens fastighetsbolag Armada AB/AB Åkerskanal, samt beslutet att kräva en lösen av en skuldsedel från bolaget, som till större del räknas till Allmännyttan, med 240 miljoner.

Yrkande
Jag yrkar att Länsrätten upphäver Österåkers kommuns beslut av den 17 december 2007 såväl beviljandet av en kommunal borgen som lösen av den skuldsedel som denna borgensförbindelse skulle göra möjlig.

Grunder
1. 2002 såldes kommunens helägda fastighetsbolag Armada AB med
dotterföretag till det av kommunen helägda AB Åkers Kanal för det marknadsmässiga värdet 240 miljoner kronor.

2. Motivet för försäljningen var att skapa en skuldsedel på 240 miljoner som skulle
användas om bolaget försålde delar av sitt fastighetsinnehav och som även kunde användas som en räntebetalning till kommunen om bolaget gav så hög vinst att det kunde bli frågan om att statlig skatt skulle kunna debiteras.

3. Det visade sig direkt att den form av skatteplanering som var en av anledningarna till affären var olagliga. Trots denna vetskap debiterade Österåkers Kommun över 50 miljoner i räntor under 4 år. Efter ett påpekande från kommunens ekonomichef återbetalades ca 7 miljoner till bolaget under 2006 i form av aktieägartillskott.

4. Om ekonomichefens uppfattningar om det felaktiga i att debitera Allmännyttan med räntor på en förbjuden uppkommen vinst är korrekta så måste även de belopp som under tidigare år debiterats i form av räntor återbetalas och den skuldsedel som nu är tänkt att lösas få ligga kvar i bolaget och användas på det sätt som var avsikten.

Åkersberga den 10 januari 2008

Björn Molin