Kommunalt ansvar? - Kanalstaden

Av Jussi Järvi

Läser i senaste ‘Mitt i Södra Roslagen’ med bestörtning om företagare som ‘är i vägen’ för Kanalstaden och således blir vräkta. Att kommunens Exploateringschef Tommy Bokell betonar att ‘det inte är kommunens uppgift att informera hyresgästerna om vad som pågår’, visar åter igen kommunens svaga stöd för att främja företagandet i kommunen. Att inte Bokell har förstått att en kommun är en servicefunktion åt både medborgarna och företagarna, talar sitt eget språk. För att säkerställa ett blomstrande långsiktig företagande i kommunen är det givetvis oerhörd viktigt med en aktiv dialog från kommunens sida redan i ett tidigt skede.

Kommunen besitter detaljinformation som är av yttersta intresse för både hyresgäster och fastighetsägare. Det vore givetvis rimligt att exloateringsavsvarige nu kallar in representanter både för de drabbade företagen och fastighetsägarna, för att öppna för en dialog mellan partnerna, medans det ännu finns tid att hitta alternativa lösningar.Upp på barrikaderna alla företagare - ställ högre krav på byråkraterna!

Jussi Järvi